Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze gegevens:

 • Van Leeuwen, Braeken & Partners
 • Rijksweg 384
 • 3650 Dilsen-Stokkem
 • BTW nr. BE0842.701.455

Onze rekeningen:

 • Kantoorrekening: BE40 0016 5979 2763
 • Derdenrekening: BE84 0016 5979 2359
 • Beiden BNP Paribas Fortis, BIC: GEBABEBB

Onze voorwaarden:

 • Facturen dienen door de cliënt betaald te worden uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum. Protest dient ten laatste veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden.
 • Bij gebrek aan of bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling wordt een inningskostenvergoeding van 125 euro toegepast, vermeerderd met een intrest van 1% per maand vertraging. Advocatenkantoor Van Leeuwen, Braeken & Partners heeft bij wanbetaling het recht haar prestaties en diensten op te schorten tot volledige aanzuivering van de achterstand.
 • Eventuele geschillen worden enkel beheerst door het Belgisch recht en worden beslecht door ofwel het vredegerecht van Maasmechelen, de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren ofwel de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.

Informatieverplichting dienstenwet:

 • Je vertrouwt je dossier toe aan één of meerdere advocaten binnen het kantoor Van Leeuwen, Braeken & Partners. Alle advocaten zijn advocaat in België en zijn ingeschreven aan de balie van Limburg. Het kantoor is gevestigd in Dilsen-Stokkem, meer bepaald in de Rijksweg 384.
 • Advocatenkantoor Van Leeuwen & Braeken is een feitelijke vereniging. Alle advocaten oefenen het beroep van advocaat uit als zelfstandige. De beroepsaansprakelijkheid in eerste rang van de advocaten binnen het kantoor is via de Orde van Advocaten verzekerd bij Amlin Europe nv, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel. Het verzekerde bedrag is 1 250 000 euro per schadegeval, alle schade inbegrepen.
 • Je kan bij ons terecht voor juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank inzake rechtsmateries zoals aangehaald op de website. Indien je meer informatie wenst of een klacht wil indienen, kan je ons bereiken via info@vlb-law.be of 089 56 29 47.