Privacy en e-mail disclaimer

Privacy en e-mail disclaimer

Ons kantoor garandeert dat je privacy wordt gerespecteerd en dat er vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan wordt met je persoonsgegevens. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke en deontologische voorschriften. Je persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder je toestemming. Je kan op eerste verzoek inzage verkrijgen in de persoonsgegevens die van jou worden bewaard.

Je geeft als cliënt de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om de informatie met betrekking tot je dossier en persoonsgegevens te verwerken en hanteren voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat. De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie binnen zijn mandaat te verwerken en hanteren met het oog op de gerechtvaardigde belangen van de cliënt of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of verweer.

Je hebt als cliënt het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens aan de advocaat te richten.

De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van één maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het gevraagde verzoek van de cliënt. De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het verzoek gepaard gaat.

Indien de cliënt van mening is dat de advocaat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het aan de advocaat gerichte verzoek, kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Dat kan via de volgende contactgegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit / Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel.

E-mails die je van ons ontvangt kunnen gevoelige en vertrouwelijke informatie bevatten. Indien je een bericht per vergissing hebt ontvangen, gelieve ons hiervan dan onmiddellijk op de hoogte te brengen en vernietig het bericht zonder het te lezen, te kopiëren of de inhoud ter beschikking te stellen van anderen.

In geen geval is Advocatenkantoor Van Leeuwen, Braeken & Partners aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op de met dit e-mailbericht verstuurde informatie. De inhoud hiervan kan Advocatenkantoor Van Leeuwen, Braeken & Partners op geen enkele wijze juridisch binden.